Op het gebruik van deze website www.fysiodegooijer.nl zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Aan de inhoud van de website is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de Fysio Annette de Gooijer op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Fysiotherapie Annette de Gooijer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Fysiotherapie Annette de Gooijer bevinden zich links naar externe websites. Fysiotherapie Annette de Gooijer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Fysiotherapie Annette de Gooijer en op het eigen logo zitten auteursrechten. Deze behoren toe aan Fysiotherapie Annette de Gooijer. Niets van deze website en -pagina's mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Annette de Gooijer.